?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Strefy Basenowej

Regulamin Strefy Basenowej

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY BASENOWEJ
W OŚRODKU ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA RYMANÓW-ZDRÓJ

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania ze strefy basenowej.
 2. Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój.
 3. Pod pojęciem:
  – „Gość” – rozumie się jako osobę prywatną przebywającą na pełnopłatnym pobycie lub znajdującą się na terenie Ośrodka,
  -„Kuracjusz NFZ” – rozumie się jako osobę kierowaną na leczenie uzdrowiskowe przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 4. Strefa basenowa obejmuje basen, jacuzzi, strefę saun i szatnie.
 5. Przed wejściem na teren strefy basenowej należy bezwzględnie zapoznać się z „Regulaminem korzystania ze strefy basenowej”. W przypadku grup zorganizowanych za zapoznanie z regulaminem odpowiedzialny jest opiekun grupy zorganizowanej.
 6. Strefa basenowa jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 21.30, w soboty i niedziele w godz. 10.00-21.30. Godziny funkcjonowania Basenu mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka.
 7. Korzystanie ze strefy basenowej może odbywać się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 8. Zakup biletu wstępu/karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków „Regulaminu korzystania ze strefy basenowej w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój” oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w Obiekcie.
 9. Ze strefy basenowej mogą korzystać:
  a) Goście/Kuracjusze NFZ Świerkowego Zdroju Medical Spa Rymanów-Zdrój,
  b) inni użytkownicy indywidualni opłacający wstęp do strefy basenowej,
  c) grupy zorganizowane.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo wyłączenia z używania basenu i urządzeń Obiektu z powodu awarii, w szczególności w przypadku gdy ich niewyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników. O wszelkich awariach Administrator będzie informował użytkowników. W takiej sytuacji opłata wstępu do strefy basenowej wiąże się z akceptacją braku możliwości korzystania z wyłączonych urządzeń.
 11. Każda osoba korzystająca ze strefy basenowej zobowiązana jest przed wejściem na jej teren do umycia całego ciała pod prysznicem i dezynfekcji stóp poprzez przejście przez matę dezynfekującą.
 12. W strefie basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: czepek, dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
 13. Na terenie strefy basenowej istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym antypoślizgowym.
 14. Zabrania się wchodzenia w obuwiu wierzchnim na teren strefy basenowej.
 15. Przed wejściem na teren strefy basenowej wszyscy użytkownicy dostają kluczyk do szafki.
 16. Za zgubienie kluczyka należy uregulować należność w Recepcji w kwocie 10 PLN.
 17. Osoby korzystające ze strefy basenowej zobowiązane są do umieszczania i przechowywania wszystkich swoich rzeczy w wyznaczonych szafkach
  w strefie szatni, prawidłowego zamykania tych szafek i sprawdzania czy pozostawiają je zamknięte. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty, dokumenty pozostawione lub zagubione w strefie basenowej.
 18. Na terenie strefy basenowej zabrania się:
  ✔ wszelkich zachowań mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników,
  ✔ biegania, skakania i wpychania do wody innych użytkowników,
  ✔ wnoszenia szklanych oraz ostrych przedmiotów,
  ✔ noszenia biżuterii,
  ✔ palenia papierosów lub palenia tytoniu w innej formie oraz spożywania substancji psychoaktywnych,
  ✔ wprowadzania zwierząt,
  ✔wchodzenia do pomieszczeń technicznych i gospodarczych,
  ✔korzystania z udostępnionych urządzeń i sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zasadami ich używania,
  ✔używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń multimedialnych w niecce basenowej i w jacuzzi,
  ✔wstępu i przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  ✔wnoszenia, sprzedaży, podawania, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  ✔wszczynania fałszywych alarmów, wchodzenia na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające basen, elementy dekoracji i inne urządzenia nie służące do tego celu,
  ✔skakania z murków, balustrad, schodów, jacuzzi i innych elementów konstrukcyjnych, a także z brzegu basenu, w szczególności z rozbiegu lub “na główkę”,
  ✔używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
  ✔wrzucania do wody wszelkich przedmiotów,
  ✔spożywania artykułów żywnościowych,
  ✔niszczenia wyposażenia, zanieczyszczania strefy basenowej oraz wody basenowej, w tym poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Za zawinione zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia strefy basenowej Gość/Kuracjusz NFZ zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawienia wyrządzonej szkody. Wysokość opłat za wyrządzone szkody ustala Dyrektor Ośrodka na podstawie protokołu Komisji Szacunkowej.
  ✔używania mydła i innych środków kosmetycznych i chemicznych poza prysznicami i toaletami,
  ✔naruszania porządku publicznego, dobrych obyczajów, w tym używania wulgaryzmów, stwarzania zagrożenia dla innych użytkowników przebywających na terenie strefy basenowej.
 19. Osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów obowiązujących w obiekcie, lub poleceń pracowników strefy basenowej mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu kosztów.
 20. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej osobom, u których występują:
  ✔zewnętrzne oznaki wskazujące na choroby skóry,
  ✔otwarte rany, skaleczenia i urazy,
  ✔trudności w oddychaniu,
  ✔zaburzenia równowagi,
  ✔zaburzenia układu krążenia,
  ✔choroby zakaźne,
  ✔epilepsja
 21. Zabrania się korzystania ze strefy basenowej osobom wykazującym brak higieny osobistej, zachowującym się agresywnie oraz cierpiącym na inne choroby mogące spowodować zagrożenie życia.
 22. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać ze strefy basenowej ze szczególną ostrożnością, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 23. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy niezwłocznie zgłaszać dyżurnemu ratownikowi lub osobie prowadzącej zajęcia.
 24. Wszystkie osoby znajdujące się w strefie basenowej muszą niezwłocznie podporządkować się nadawanym komunikatom lub sygnałom ostrzegawczym i informacyjnym.
 25. W strefie basenowej należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
 26. Dzieci do lat 12 mogą przebywać oraz korzystać z Basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 27. Dzieci używające pieluch muszą mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
 28. Za wypadki i zdarzenia spowodowane w skutek nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu zarówno Ośrodek, jak i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności.
 29. Skargi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi Ośrodka.
 30. Opłata za wstęp na basen pobierana jest z góry według obowiązującego w Ośrodku cennika i nie podlega zwrotowi.
 31. Gość/Kuracjusz NFZ, który spowodował zanieczyszczenie strefy basenowej będzie zobowiązany do poniesienia sankcji finansowych w wysokości 2 000 PLN.

GRUPY ZORGANIZOWANE

 1. Przed wejściem do strefy basenowej opiekunowie i członkowie grupy zorganizowanej mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Grupy zorganizowane korzystają ze strefy basenowej wyłącznie pod nadzorem opiekunów oraz według ustalonego rozkładu zajęć.
 3. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia. W wyjątkowych okolicznościach decyzję
  o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby opiekunów grupy zorganizowanej podejmuje Dyrektor Ośrodka lub ratownik.
 4. Opiekunowie grupy zorganizowanej odpowiadają za bezpieczeństwo członków grupy zorganizowanej i współpracują w tym zakresie ściśle
  z ratownikami.
 5. Na teren Ośrodka i strefy basenowej wszyscy członkowie grupy zorganizowanej wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekuna lub opiekunów.
 6. Opiekunowie grupy zorganizowanej odpowiedzialni są za utrzymanie dyscypliny wszystkich członków grupy przed, w trakcie i po wyjściu z Obiektu.
  W czasie korzystania z Obiektu opiekun grupy zorganizowanej powinien znajdować się w widocznym dla wszystkich członków grupy miejscu, z którego też może obserwować wszystkie kąpiące się osoby z jego grupy.
 7. Opiekunowie grupy zorganizowanej zobowiązani są poinstruować i zapoznać członków z niniejszym Regulaminem, w tym o zasadach korzystania
  z udostępnianych szafek.
 8. Opiekunowie grup zorganizowanych przed wejściem na teren strefy basenowej są zobowiązani do pobrania kluczyków do szafek, przypilnowania opróżnienia szafek i odebrania wszystkich rzeczy osobistych przez członków grupy przed opuszczeniem Obiektu. Za zwrot pobranych kluczyków odpowiada opiekun grupy zorganizowanej.
 9. Opiekunowie grupy zorganizowanej mają obowiązek przeliczyć wszystkich członków grupy przy wejściu i po zarządzeniu zbiórki przed wyjściem ze strefy basenowej. Po wprowadzeniu grupy zorganizowanej na teren strefy basenowej opiekunowie grupy zgłaszają ten fakt ratownikowi.
 10. Zajęcia grup zorganizowanych mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów pływania i ratowników.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.