?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Karnetów

Regulamin Karnetów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW
W OŚRODKU ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA W RYMANOWIE-ZDROJU

 

§1

 1. Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. oferuje w sprzedaży Karnety, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa w RymanowieZdroju na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  „Wydawca” – ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o., 38-481 Rymanów-Zdrój, Świerkowa 1, NIP 684-000-08-38, REGON 370014142, Nr KRS 0000105921 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
    „Ośrodek” – ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, 38-481 RymanówZdrój.
  ✔  „Posiadacz Karnetu” – osoba fizyczna, wskazana na Karnecie korzystająca z usług świadczonych przez Wydawcę w ramach nabytego Karnetu.
  ✔  „Nabywca” – osoba fizyczna nabywająca Karnet od Wydawcy.

§2

 1. Ośrodek posiada w ofercie następujące Karnety, które uprawniają do korzystania:
      ✔ z zabiegów leczniczych
      ✔ z zabiegów SPA     
      ✔ z sali ćwiczeń
      ✔ ze strefy basenowej
      ✔ ze strefy saun
      ✔ z seansów w grocie solnej
      ✔ z zajęć aqua aerobiku
      ✔ z nauki pływania
 2. Karnet uprawnia do skorzystania z 10-ciu usług wskazanych w § 2 ust. 1 wyłącznie osobę wskazaną na Karnecie (Posiadacz Karnetu).

§3

 1. Karnet jest ważny przez okres 4 miesięcy od dnia zakupu.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Karnet w kwocie równej wartości nominalnej Karnetu. Karnet wystawiany jest dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie Wydawcy.
 3. Karnet może być zrealizowany w Ośrodku zgodnie z zakresem usług określonych w treści Karnetu.
 4. Posiadacz Karnetu przed skorzystaniem z Karnetu musi przedstawić go w oryginale w Recepcji Ośrodka. W przypadku nie posiadania oryginalnego Karnetu bądź Karnetu nieważnego, Wydawca ma prawo odmówić realizacji zamówionej usługi w oparciu o taki Karnet.
 5. Karnet należy wykorzystać w okresie jego ważności albowiem nie istnieje możliwość wykorzystania Karnetu po upływie jego ważności.
 6. W przypadku, gdy w okresie ważności Karnetu Posiadacz Karnetu nie wykorzysta wszystkich usług, do których Karnet upoważnia, kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi.
 7. Zabrania się odsprzedawania Karnetu osobom trzecim.
 8. Zakupiony Karnet nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karnet, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 10. Posiadaczowi Karnetu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karnetu. W przypadku zgubienia, kradzieży bądź zniszczenia Karnetu nie ma możliwości wystawienia duplikatu.
 11. Termin ważności Karnetu widnieje na Karnecie. Nie może być jednak dłuższy niż 4 miesiące od daty zakupu Karnetu.
 12. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karnety, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności i podpis Wydawcy.
 13. Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania Karnetu, gdy:
  ✔ upłynął termin ważności Karnetu,
  ✔ uszkodzenia Karnetu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Karnecie.
 14. Posiadaczowi Karnetu nie przysługują dodatkowe rabaty i promocje oferowane w Ośrodku w ramach wykupionego Karnetu.

§4

 1. Posiadacz Karnetu wraz z otrzymaniem Karnetu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Posiadacz Karnetu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich Regulaminów obowiązujących w Ośrodku.
 3. Posiadacz Karnetu poprzez realizację Karnetu potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka pod adresem https://rymanow.swierkowyzdroj.pl/regulamin/ .
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Posiadacza Karnetu. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane w Recepcji oraz na stronie internetowej Ośrodka.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.