?>https://www.traditionrolex.com/3

 

KOMUNIKAT

Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie – „Mały Arcymistrz” zorganizowany w ramach X Pikniku Rodzinnego

Rymanów-Zdrój, 18 czerwca 2023 r.

 

1. Organizator: Świerkowy Zdrój Medical Spa z o.o.

Współorganizator: Stowarzyszenie Nasz Rymanów

2. Cel

 • Przybliżenie sylwetki Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy
 • Popularyzacja gry w szachy

3. Termin i miejsce:

Konkurs odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Rymanowie-Zdroju na terenach zielonych przy kompleksie basenów otwartych (ul. Zdrojowa).

4. Zasady konkursu:

Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie „Mały Arcymistrz”   zorganizowany w ramach X Pikniku Rodzinnego w Rymanowie-Zdroju, będzie składał się z 10 pytań, w których uczestnicy będą odpowiadać na pytania o tematyce szachowej oraz Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie.

Za prawidłową odpowiedź przewidziany jest jeden punkt, za błędną odpowiedź zero punktów. Zwycięzcą zostaje uczestnik/uczestniczka z największą liczbą zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o przyznaniu miejsca 1-3 decyduje dogrywka w postaci dodatkowych pytań konkursowych.

5. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W konkursie może wziąć udział 12 uczestników w wieku do lat 10 (ur. w 2013 r. i później).

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres e-mail: falatowicz@gmail.com lub telefoniczne pod nr: 505 173 315 od 23.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do godz. 15:00 z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia uczestnika.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Nagrody:

I miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa
III miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy podpisane przez Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę. Nagrody/upominki/wyróżnienia zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania Pikniku.
Nieobecność laureata podczas ogłoszenia wyników i wręczania nagród jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

7. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:

Marcin Zięba

8. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konkursu zapewnia Stowarzyszenie Nasz Rymanów.

9. Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników.

Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są jednostki delegujące lub rodzice. Opiekę wychowawczą podczas konkursu sprawują rodzice i opiekunowie.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez uczestników w czasie trwania konkursu, oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych przez innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu lub jego przerwania, w przypadku zadziałania siły wyższej obejmującej nie dające się przewidzieć ani zapobiec zdarzenia zewnętrzne związane z działaniem sił przyrody (niekorzystne warunki atmosferyczne np. deszcz), epidemią, stanem klęski żywiołowej, wojną czy zamieszkami zakłócającymi porządek społeczny.

10. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

/-/ Organizator

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i rozpowszechnianiu wizerunku

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO):

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38- 481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 • Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 • Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz promowania Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzana na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Posiadacie Państwo prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
 • Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 1 i 4 RODO.

2. Rozpowszechnianie wizerunku

Rodzic/opiekun delegując dziecko do udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy Imprezy, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 ze zmn.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, w szczególności do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.