?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Parkingu

Regulamin Parkingu

 REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z parkingu znajdującego się pod Zarządem Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. w Rymanowie-Zdroju z siedzibą przy ul. Świerkowej 1, 38-481 Rymanów-Zdrój, zwanej dalej „Zarządcą”.
 2. Parking jest parkingiem prywatnym, płatnym, niestrzeżonym, przeznaczonym wyłącznie dla klientów Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój i osób posiadających zgodę Zarządcy.
 3. Każdy korzystający z parkingu, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed wjazdem na teren parkingu. 

Zawarte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. „korzystający z parkingu” – faktyczny użytkownik miejsca parkingowego, będący osobą posiadającą zgodę Zarządcy parkingu lub klientem Ośrodka.
 2. „Zarządca” – ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. 38-481 Rymanów-Zdrój,
 3. Świerkowa 1,NIP 684-000-08-38, REGON 370014142, Nr KRS 0000105921 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, która jest właścicielem terenu, na którym zlokalizowany jest parking.
 4. „Użytkownik” – osoba fizyczna, korzystająca w czasie dozwolonego postoju parkingowego z usług świadczonych przez Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój.
 5. „miejsce parkingowe” – wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 6. „cennik” – wykaz opłat obowiązujących na terenie parkingu Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój.

§2
UMOWA NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO 

 1. Poprzez wjazd na teren parkingu następuje zawarcie przez Użytkownika z Zarządcą umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z rzeczonego parkingu poczytuje się za zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego, której stroną pozostają Zarządca oraz Użytkownik korzystający z parkingu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisami Kodeksu cywilnego.
 3. Umowa najmu zostaje zawarta z chwilą wjazdu przez Użytkownika na teren parkingu a kończy się wraz z chwilą wyjazdu z terenu parkingu.
 4. Każdy Użytkownik pojazdu decydując się na korzystanie z parkingu wyraża zgodę i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu.
 6. Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

§3
ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PARKINGU 

 1. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 2. Parking jest parkingiem prywatnym, płatnym niestrzeżonym. Korzystanie z Parkingu podlega opłacie pobieranej w Recepcji Ośrodka według stawki określonej w cenniku.
 3. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarządca może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu całości lub części parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia parkingu.
 5. Każdy użytkownik jest zobowiązany do uregulowania należności w Recepcji Ośrodka według obowiązujących opłat zawartych w cenniku.
 6. Cennik oraz Regulamin są dostępne u Zarządcy w Recepcji Ośrodka oraz na stronie www.rymanow.swierkowyzdroj.pl
 7. Nierespektowanie przez Użytkownika zasad korzystania z Parkingu wskazanych w Regulaminie spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości 200,00 złotych.
 8. W przypadku nieprzestrzegania zasad korzystania z parkingu zawartych w Regulaminie Zarządca może odholować pojazd na koszt i ryzyko Użytkownika.
 9. Zarządca jest również uprawniony do usunięcia na koszt i ryzyko Użytkownika pojazdu pozostawionego na Parkingu po upływie okresu, za który została uiszczona opłata.
 10. W przypadku nieuregulowania opłaty Zarządca może zastosować mechaniczny środek unieruchamiający pojazd do czasu wniesienia przez Użytkownika odpowiednich opłat określonych w cenniku.

§4
ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU 

 1. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.
 2. Kontrolę w zakresie zgodności postępowania korzystających z parkingu z przepisami prawnymi i postanowieniami Regulaminu sprawują osoby działające z upoważnienia Zarządcy.
 3. Korzystający z parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach parkingowych. Zabrania się korzystania z miejsc parkingowych przypisanych do konkretnych pojazdów.
 4. Zabrania się parkować pojazdy w zatoczkach (w tzw. mijankach ) gdyż nie są to miejsca przeznaczone do parkowania pojazdu.
 5. Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 6. Na jednym miejscu parkingowym wyznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest parkowanie dwóch motocykli.
 7. Na terenie parkingu bezwzględnie zabrania się:
  ✔ palenia tytoniu,
  ✔ używania otwartego ognia,
  ✔ spożywania alkoholu,
  ✔ zaśmiecania,
  ✔ niszczenia urządzeń,
  ✔ tankowania pojazdów,
  ✔ składowania paliw, substancji łatwopalnych i toksycznych, jak również opróżnionych pojemników po takich substancjach,
  ✔ mycia, odkurzania i naprawiania pojazdów,
  ✔ parkowanie pojazdów z nieszczelnościami, lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu,
  ✔ pozostawiania pojazdu z pracującym silnikiem,
  ✔ parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym, układem olejowym, układem chłodzenia lub z innymi uszkodzeniami mogącymi spowodować zniszczenie parkingu,
  ✔ wymiany lub uzupełniania płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.za wyjątkiem uzyskania zezwolenia na to od Zarządcy,
  ✔ zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub zakłócającego korzystanie z parkingu,
  ✔ postępowania niezgodnego z zasadami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi. 

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z PARKINGU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDCY 

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na jego terenie, ich wyposażenie i inne mienie Użytkowników korzystających z parkingu.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika powstałe na skutek korzystania z miejsc parkingowych niezgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, wyrządzone przez korzystających z parkingu, osoby trzecie, siły wyższe, czynniki atmosferyczne, żywioły i dzikie zwierzęta oraz powstałe w wyniku kradzieży, rabunku, zniszczenia, włamania, rozboju itp.
 3. Użytkownik korzystający z parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie samego i osoby, pozostające pod jego opieką.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).
 5. Użytkownik korzystający z parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zarządcy o powstałej szkodzie.
 6. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

§6
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Na drogach wewnętrznych parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.
 2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 3. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, jeżeli Użytkownik opuszcza samochód zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik.
 4. Użytkownik jeżeli opuszcza samochód zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 5. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 6. Zabrania się pozostawiania w pojeździe dzieci i osób niepełnosprawnych bez opieki osób dorosłych.
 7. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawianie w pojeździe zwierząt.
 8. Na terenie parkingu i drogach wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h
 9. Na terenie parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu:

a) pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów stanowiących własność (lub do których Zarządca posiada inny tytuł użytkowania) Zarządcy parkingu, bądź, którym udzielił on zgody na parkowanie
b) pojazdów pełniących funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie działalności handlowej na parkingu (za wyjątkiem sytuacji, gdy taka działalność jest prowadzona za zgodą i wiedzą Zarządcy parkingu)
c) handel obnośny, obwoźny, roznoszenie ulotek, organizowanie zgromadzeń, występów artystycznych i innych na terenie parkingu, są dozwolone wyłącznie za uzyskaniem uprzedniej, pisemnej zgody Zarządcy.

 §7

Cennik stanowi integralną część Regulaminu za korzystanie z parkingu.

 §8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, Sądem Właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd Właściwy dla siedziby Zarządcy.

 §9

Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać do Zarządcy w Recepcji Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu.