?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin pobytu

Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA RYMANÓW-ZDRÓJ

 

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin pobytu obowiązuje na terenie Ośrodka ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Rymanów-Zdrój i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części Regulaminu „Ośrodkiem”.
 3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
  – „Gościu” – rozumie się jako osobę prywatną przebywającą na pełnopłatnym pobycie;
  -„Kuracjuszu NFZ” – rozumie się jako osobę kierowaną na leczenie uzdrowiskowe przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 4. Regulamin pobytu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie Karty Rejestracyjnej. Dokonując ww. czynności Gość/Kuracjusz NFZ potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu pobytu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Gość/Kuracjusz NFZ wypełniając Kartę Rejestracyjną oświadcza, że zaakceptował regulamin pobytu.
 6. Regulamin jest dostępny w recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej rymanow.swierkowyzdroj.pl

§2
DOBA HOTELOWA

 1. Doba hotelowa dla Gości rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 2. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 3. Ośrodek może nie przedłużyć pobytu Gościa w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa, który nie przestrzega obowiązującego regulaminu pobytu.
 4. Doba hotelowa dla Kuracjuszy NFZ rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 5. W przypadku późniejszego przyjazdu, wcześniejszego wyjazdu bądź samowolnego opuszczenia Ośrodka, Gość/Kuracjusz NFZ zobowiązany jest do pokrycia kosztów całodniowego pobytu
  w Ośrodku, według ustalonej w danym roku kalendarzowym stawki ryczałtowej za każdy dzień niezrealizowanego pobytu.
 6. Przyjazd do Ośrodka w terminie innym niż ustalony nie upoważnia do przedłużenia pobytu. Kuracjusz NFZ pokrywa koszty nieterminowego przyjazdu za każdy dzień objętego rezerwacją skierowania/pobytu według obowiązującej w danym roku kalendarzowym stawki ryczałtowej.

§3
MELDUNEK

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa/Kuracjusza NFZ jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie Karty Rejestracyjnej. W przypadku Kuracjusza NFZ należy dodatkowo przedłożyć skierowanie.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa/Kuracjusza NFZ podczas rejestracji w dniu przyjazdu do Ośrodka.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 4. Gość/Kuracjusz NFZ nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który wniósł należną opłatę.
 5. Osoby niezarejestrowane w Ośrodku mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa/Kuracjusza NFZ, przebywać w jego pokoju w godzinach od 14:00 do 22:00.
 6. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 7. Recepcjonista może odmówić przyjęcia Gościa/Kuracjusza NFZ będącego w stanie nietrzeźwym lub zakłócającego swym zachowaniem pobyt innych Gości.
 8. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 9. Dodatkowe należności w trakcie pobytu, Gość/Kuracjusz NFZ reguluje przed wykonaniem usługi według stawek ujętych w cenniku.
 10. W przypadku opuszczenia przez Gościa/Kuracjusza NFZ Ośrodka w terminie wcześniejszym niż zawartym w potwierdzonej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 11. W przypadku nieprzybycia Gościa do Ośrodka w terminie zawartym w potwierdzonej rezerwacji, Ośrodek nie zwraca wpłaconego zadatku.
 12. Niedozwolona jest samowolna zamiana przydzielonych przez recepcję Ośrodka pokoi.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren Ośrodka przez Gości/Kuracjuszy NFZ.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie Ośrodka.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa/Kuracjusza NFZ.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu należącym do Ośrodka, czy poza jego terenem.
 6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie przesyłki dostarczane do Ośrodka na zlecenie Gościa/Kuracjusza NFZ.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo Kuracjusza NFZ/Gościa w jego czasie wolnym oraz podczas aktywności podejmowanych z własnej inicjatywy i nie związanych bezpośrednio z programem leczenia/turnusu.
 8. Jeżeli podczas leczenia/turnusu Kuracjusz NFZ/Gość dozna uszkodzenia ciała lub kontuzji, Ośrodek udzieli niezbędnej, podstawowej pomocy medycznej. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji specjalistycznych w szpitalu/przychodni, Ośrodek umożliwi organizację transportu na koszt Kuracjusza NFZ/Gościa.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci i osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci i osoby niepełnoletnie.
 2. Gość/Kuracjusz NFZ ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku braku wykrycia sprawcy uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia pokoju zakwaterowani w nim Goście/Kuracjusze NFZ odpowiadają za wyrządzoną szkodę w sposób solidarny.
 4. Ośrodek ma prawo obciążyć Gościa/Kuracjusza NFZ za wyrządzone szkody stwierdzone w trakcie pobytu i/lub po jego wyjeździe oraz wystąpić do Gościa/Kuracjusza NFZ o finansowe odszkodowanie. Na tę okoliczność sporządzany jest protokół zawierający informację o przyczynie zdarzenia, dokumentację zdjęciową, rozmiar szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody.
 5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość/Kuracjusz NFZ jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi recepcji. Zabrania się Gościowi/Kuracjuszowi NFZ samodzielnego usuwania jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń.
 6. Gość/Kuracjusz NFZ jest obowiązany do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do innych Gości/Kuracjuszy NFZ, jak również do personelu Ośrodka. Personel Ośrodka może odmówić obsłużenia Gościa/Kuracjusza NFZ, który zachowuje się agresywnie lub niekulturalnie, w szczególności gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, pomawia, ubliża lub nachalnie narzuca się innym osobom w jakikolwiek sposób.
 7. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu pobytu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług Gościowi/Kuracjuszowi NFZ, który je narusza. Gość/Kuracjusz NFZ zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, uregulowania wszystkich należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione szkody oraz do opuszczenia terenu Ośrodka.
 8. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa/Kuracjusza NFZ do Ośrodka, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§6
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa/Kuracjusza NFZ, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa/Kuracjusza NFZ dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych lub zostaną przekazane na cele charytatywne.

§7
CISZA NOCNA

 1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego. Od godziny 20.00 odbywa się obchód pielęgniarski, w tym czasie obecność Kuracjuszy NFZ w swoich pokojach jest obowiązkowa.
 2. Zachowanie Gości/Kuracjuszy NFZ i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać pobytu innych Gości/Kuracjuszy NFZ. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§8
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, grzałek elektrycznych innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju oraz pozostawiania bez nadzoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych.
 2. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość/Kuracjusz NFZ zostanie obciążony karą odświeżenia pokoju w wysokości 1000 zł.
 3. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia przez Gościa/Kuracjusza NFZ systemu ppoż. zostanie on obciążony karą w wysokości 600 zł.
 4. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość/Kuracjusz NFZ będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. Ponadto Kuracjusz NFZ zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów niezrealizowanych osobodni według obowiązującej w danym roku kalendarzowym stawki ryczałtowej
 5. W Ośrodku obowiązuje zakaz nadużywania alkoholu pod rygorem wydalenia z Ośrodka.
 6. Dyrekcja Ośrodka może wydalić Kuracjusza NFZ z Ośrodka i obciążyć tytułem pokrycia kosztów całodniowego pobytu, według ustalonej stawki ryczałtowej za każdy dzień niezrealizowanego pobytu w przypadku:
  a) gdy Kuracjusz NFZ w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń,
  b) niewłaściwego zachowania Kuracjusza NFZ, które utrudnia pobyt innym osobom lub funkcjonowanie Ośrodka,
  c) nieprzestrzegania postanowień obowiązujących na terenie Ośrodka regulaminów.
 7. W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 8. Zabrania się wnoszenia i suszenia grzybów w pokojach hotelowych. W razie naruszenia zakazu Gość/Kuracjusz NFZ zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.
 9. Zabrania się wynoszenia nakryć i zastawy stołowej z punktów gastronomicznych Ośrodka. W razie naruszenia zakazu Gość/Kuracjusz NFZ zostanie obciążony karą w wysokości 100 zł.
 10. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz przygotowywania posiłków.
 11. Posiłki wydawane są w restauracji Ośrodka o określonych godzinach, których Gość/Kuracjusz NFZ powinien przestrzegać. W szczególnych przypadkach wyłącznie na zlecenie lekarza Ośrodka posiłki będą serwowane do pokoju.
 12. W ramach kontraktu z NFZ Ośrodek oferuje Kuracjuszom trzy rodzaje diet leczniczych: łatwostrawna, cukrzycowa i niskocholesterolowa. Decyzję o zleceniu danemu Kuracjuszowi NFZ/Gościowi określonej diety podejmuje wyłącznie lekarz Ośrodka.
 13. Ośrodek za dodatkową opłatą oferuje możliwość skorzystania z innych rodzajów diet, nie zleconych przez lekarza Ośrodka. W takim przypadku, dietetyk Ośrodka, określa możliwości przygotowania odpowiedniej diety i ustala wysokość dziennej dopłaty do jadłospisu. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy realizacji diet z uwagi na ograniczenia organizacyjno-logistyczne.
 14. W pokojach w Budynku „C” obowiązuje system elektronicznego zarządzania oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie lub zniszczenie karty wiąże się z opłatą w wysokości 50 zł.
 15. Za zgubienie lub zniszczenie klucza do pokoju (Budynek „A” i „B”) pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.
 16. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej bez zgody Dyrekcji Ośrodka.
 17. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka oraz wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt innych Gości/Kuracjuszy NFZ.
 18. Gościom/Kuracjuszom NFZ nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz ich wyposażeniu. W razie naruszenia zakazu Gość/Kuracjusz NFZ zostanie obciążony karą w wysokości 100 zł.
 19. Zabrania się wynoszenia wyposażenia z pokoju (krzesła, koce, ręczniki, pościel itd.). W razie naruszenia zakazu Gość/Kuracjusz NFZ zostanie obciążony karą w wysokości 100 zł.
 20. Zabrania się korzystania z ręczników hotelowych w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji oraz Strefie Basenowej. W razie naruszenia zakazu Gość/Kuracjusz NFZ zostanie obciążony karą w wysokości 100 zł.
 21. Zabrania się zrywania, niszczenia i pozyskiwania roślin (sadzonek, owoców, nasion, zarodników). W razie naruszenia zakazu  Gość/Kuracjusz NFZ/ Kuracjusz ZUS zostanie obciążony karą adekwatnie do poczynionych szkód.
 22. Zabrania się przywożenia i przetrzymywania zwierząt na terenie Ośrodka.
 23. Sprzątanie, usuwanie niezbędnych usterek i awarii może odbywać się podczas nieobecności Gościa/Kuracjusza NFZ w pokoju.
 24. Ośrodek zastrzega sobie możliwość organizowania imprez okolicznościowych w godzinach nocnych.
 25. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Dyrekcja może udzielić następujących kar:
  a) upomnienia,
  b) wydalenia Gościa z Ośrodka bez prawa do zwrotu wpłaconej za pobyt należności,
  c )wydalenia Kuracjusza NFZ z Ośrodka z obowiązkiem pokrycia kosztów całodniowego pobytu, według ustalonej stawki ryczałtowej za każdy dzień niezrealizowanego pobytu.
 26. Gość/Kuracjusz NFZ, który nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu może być przedterminowo wypisany, włącznie z powiadomieniem instytucji kierującej (np. NFZ, PCPR, MOPS) o przyczynie wypisu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 27. Gość/Kuracjusz NFZ jest zobowiązany do przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa sanitarno – higienicznego i obowiązujących procedur.
 28. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do Dyrektora Ośrodka pisemnie na adres e-mail:  sekretariat@swierkowyzdroj.pl
 29. Gość/Kuracjusz NFZ ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać wszystkich regulaminów obowiązujących w Świerkowym Zdroju Medical Spa Rymanów-Zdrój.
 30. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem//Kuracjuszem NFZ a Ośrodkiem jest sąd właściwy dla siedziby głównej ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA z o.o. w Rymanowie-Zdroju.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. ul. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów-Zdrój, Tel.: +48 13 43 77 340, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@swierkowyzdroj.pl, tel. 780 048 920 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
 3. Pełną informację o danych osobowych stanowi „Klauzula informacyjna” dostępna w recepcji Ośrodka i w zakładce RODO.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.