?>https://www.traditionrolex.com/3

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

II Turnieju szachowego dzieci do lat 12 o Puchar Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy w ramach X Pikniku Rodzinnego

Rymanów-Zdrój, 18 czerwca 2023 r.

 

1. Organizator: Świerkowy Zdrój Medical Spa z o.o.

Współorganizator: Stowarzyszenie Nasz Rymanów

2.  Cel

 • Przybliżenie sylwetki Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy
 • Doskonalenie umiejętności gry w szachy
 • Popularyzacja gry w szachy

3.  Miejsce i termin turnieju

Turniej odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Rymanowie-Zdroju na terenach zielonych przy kompleksie basenów otwartych (ul. Zdrojowa).

4.  System rozgrywek, tempo i przepisy gry

W turnieju może zagrać 12 zawodników lub zawodniczek w wieku do lat 12 (ur. w 2011 r. i później) posiadających nie wyższą niż II kategorię szachową wśród chłopców (ranking 1800 punktów) i I kategorię szachową wśród dziewcząt (ranking 1800 punktów). Zawody zostaną rozegrane w jednej grupie systemem kołowym na dystansie 11 rund po 5 min. na zawodnika. Zwycięzcą zostaje zawodnik/zawodniczka z największą liczbą zdobytych punktów. Kolejność zawodników, którzy ukończą turniej z tą samą liczbą punktów, jest ustalana w oparciu o punktacje pomocnicze, stosowane w następującej kolejności:

a) Sonnenborna Bergera
b) bezpośredni pojedynek
c) liczba zwycięstw
d) losowanie

Zawodnik nie może spóźnić się na partię. W takim przypadku przegrywa partię walkowerem.

5.  Harmonogram turnieju

1420 – 1430 – otwarcie turnieju
1430 – 1630 – rundy I – XI
1640 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju

6.  Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: falatowicz@gmail.com z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz posiadanej kategorii szachowej od 23.05.2023 r. do 31.05.2023 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

Brak opłaty wpisowego.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7.  Nagrody / upominki / wyróżnienia

I miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa
II miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa
III miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy podpisane przez Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę. Nagrody/upominki/wyróżnienia zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania Pikniku.

Nieobecność laureata podczas ogłoszenia wyników i wręczania nagród jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

8.  Sędzia zawodów

Piotr Fałatowicz – II klasa sędziowska
tel. 505 173 315

9.  Sprzęt

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju zapewnia Stowarzyszenie Nasz Rymanów.

10. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie turnieju

Piotr Fałatowicz, Jerzy Krukar, Maciej Raus

11. Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników.

Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące lub rodzice. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice i opiekunowie.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez uczestników w czasie trwania turnieju, oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych przez innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia turnieju lub jego przerwania, w przypadku zadziałania siły wyższej obejmującej nie dające się przewidzieć ani zapobiec zdarzenia zewnętrzne związane z działaniem sił przyrody (niekorzystne warunki atmosferyczne np. deszcz), epidemią, stanem klęski żywiołowej, wojną czy zamieszkami zakłócającymi porządek społeczny.

12. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

/-/ Organizator

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i rozpowszechnianiu wizerunku

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO):

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38- 481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 • Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 • Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz promowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzana na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Posiadacie Państwo prawo:
  • do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-
 • Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

2. Rozpowszechnianie wizerunku

Rodzic/opiekun delegując dziecko do udziału w turnieju, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy Imprezy, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 ze zmn.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika turnieju, w szczególności do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika turnieju. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.