?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Voucherów

Regulamin Voucherów

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW

 

§1
WARUNKI OGÓLNE

 1. Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  ✔ Wydawcą Voucherów jest Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój.
  ✔ Nabywcą jest osoba fizyczna lub prawna nabywającą od Wydawcy Voucher.
  ✔ Użytkownikiem jest osoba fizyczna będąca w posiadaniu Vouchera uprawniona do korzystania z Vouchera na obowiązujących zasadach.
  ✔ Ośrodkiem nazywamy Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój z siedzibą przy ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój lub Świerkowy Zdrój Medical Spa Iwonicz-Zdrój z siedzibą przy ul. Kulczyńskiego 7, 38-440 Iwonicz-Zdrój.
 2. Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. oferuje trzy formy Voucherów:
  ✔ Vouchery Upominkowe Wartościowe
  ✔ Vouchery Upominkowe Pobytowe
  ✔ Vouchery Upominkowe Medical&Spa
 3. Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. zwany dalej Wydawcą zobowiązuje się do przekazania lub sprzedania Vouchera Nabywcy i do przyjmowania go do realizacji w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój lub w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego 7, 38-440 Iwonicz-Zdrój.
 4. Vouchery wydawane są fizycznie w Ośrodku lub wysyłane są drogą elektroniczną.
 5. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera. Voucher wystawiany jest dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o.
 6. Voucher może być realizowany wyłącznie w Ośrodku po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i potwierdzeniu jej drogą elektroniczną przez dział rezerwacji.
 7. Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania rezerwacji w terminach specjalnych, długich weekendów, świąt i sylwestra.
 8. Voucher może być zrealizowany w Ośrodku zgodnie z zakresem określonym w treści Vouchera lub do kwoty podanej na Voucherze na zakup usług.
 9. Użytkownik posiadający Voucher i zakładający rezerwację w oparciu o niego musi przedstawić go w oryginale podczas meldunku w recepcji Ośrodka, po jego okazaniu uprawniony jest do otrzymania zamówionej usługi. W przypadku nie posiadania oryginalnego Vouchera bądź Vouchera nieważnego, Wydawca ma prawo odmówić realizacji zamówionej usługi w oparciu o taki Voucher.
 10. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 11. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 12. Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 13. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o. o. z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 14. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 6 miesięcy od daty zakupu Vouchera.

§2
ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

 1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera na wybraną usługę w recepcji Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów Zdrój, tel.134357427, recepcja.rymanow@swierkowyzdroj.pl lub w marketingu, tel.134377350, marketing@swierkowyzdroj.pl, a także w recepcji Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Iwonicz-Zdrój, tel. 134350211, recepcja.iwonicz@swierkowyzdroj.pl.
 2. Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. w Rymanowie-Zdroju przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności i podpis Wydawcy. Wyjątek stanowią jedynie Vouchery dostarczone przez Wydawcę drogą elektroniczną.
 3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny na miejscu w recepcji Ośrodka gotówką lub kartą, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.
 5. Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy:
  a) upłynął termin ważności Vouchera,
  b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 6. Użytkownikowi nie przysługują takie same prawa do oferowanych rabatów i promocji w Ośrodku jak każdemu klientowi nie będącemu Użytkownikiem Vouchera.
 7. Rezerwacje dokonane w oparciu o Voucher stają się ofertami bezzwrotnymi, bez możliwości dokonania bezkosztowych zmian terminu w okresie 30 dni przed zarezerwowanym pobytem.

§3
ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje fakturę VAT.
 2. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. w Rymanowie-Zdroju na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji.
 3. Podstawą uznania reklamacji usługi jest faktura VAT wydana przy zakupie Vouchera.
 4. Reklamacje należy zgłosić Wydawcy w terminie 7 dni od daty realizacji Vouchera drogą elektroniczną na adres e-mail: recepcja.rymanow@swierkowyzdroj.pl.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Każdy Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich Regulaminów obowiązujących w Ośrodku.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem https://rymanow.swierkowyzdroj.pl/regulamin/ oraz w recepcji Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój, ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój i Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego 7, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Ośrodek ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy oraz w recepcji Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa, ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów-Zdrój.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. ul. Świerkowa 1, 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@swierkowyzdroj.pl, tel. 780 048 920 lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i usług związanych z działalnością Administratora. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Administratora.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych może wynikać z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f RODO oraz art. 9 ust 2. lit. h RODO.
 5. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz w ramach stosownej umowy, której jest stroną.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz przez okres wskazany wymogami archiwalnymi.
 8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku udzielenia zgody, może zostać cofnięta w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.