?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Regulamin Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

Regulamin Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

REGULAMIN CENTRUM ZDROWIA I REHABILITACJI W OŚRODKU
ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA RYMANÓW-ZDRÓJ

 

 1. W Centrum Zdrowia i Rehabilitacji:
  a) wykonywane są zabiegi z zakresu rehabilitacji, leczenia sanatoryjnego, odnowy biologicznej i Spa
  b) prowadzone są działania edukacyjne w zakresie rehabilitacji oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym prewencji chorób przewlekłych i zakaźnych
 2. W ramach Centrum Zdrowia i Rehabilitacji funkcjonuje Zakład Przyrodoleczniczy, w którym są realizowane zabiegi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
 3. Regulamin Centrum Zdrowia i Rehabilitacji obowiązuje na terenie Ośrodka Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 4. Korzystający z usług świadczonych w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji zwany jest w dalszej części regulaminu „Gościem”, „Kuracjuszem NFZ”.
 5. Regulamin Centrum Zdrowia i Rehabilitacji określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie Karty Rejestracyjnej. Dokonując czynności Gość/Kuracjusz NFZ potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Gość/Kuracjusz NFZ wypełniając Kartę Rejestracyjną oświadcza, że zaakceptował Regulamin Zakładu Przyrodoleczniczego.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z zabiegów Gość/Kuracjusz NFZ, zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Centrum Zdrowia i Rehabilitacji, Regulaminem korzystania z basenu rehabilitacyjnego oraz Regulaminem Pobytu.
 8. Korzystanie z zabiegów leczniczych podlegających ordynacji lekarskiej możliwe jest wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego.
 9. Zakup zabiegów niepodlegających ordynacji lekarskiej jest równoznaczny ze złożeniem przez Gościa/Kuracjusza NFZ oświadczenia, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z zabiegów oferowanych w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Ośrodka.
 10. Przed rozpoczęciem kuracji leczniczej zabiegi muszą być zaplanowane przez personel medyczny i umieszczone na Karcie Zabiegowej. Godziny planowanych zabiegów obowiązują przez cały okres kuracji.
 11. Gość/Kuracjusz NFZ powinien przestrzegać zleceń zawartych w Karcie Zabiegowej. Bezwzględnie zakazana jest samowolna zmiana zleceń lekarskich.
 12. Kartę Zabiegową Gość/Kuracjusz NFZ zobowiązany jest okazywać na każdej wizycie lekarskiej oraz na życzenie lekarzy, pielęgniarek lub personelu Zakładu Przyrodoleczniczego.
 13. Gość/Kuracjusz NFZ zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonych godzin rozpoczęcia zabiegu.
 14. Spóźnienie na zabieg, przekraczające 5 minut, może spowodować utratę prawa do jego wykorzystania.
 15. W przypadku samowolnej rezygnacji z zabiegu, bez wcześniejszych ustaleń z Koordynatorem Centrum Zdrowia i Rehabilitacji o jego przeplanowaniu Gość/Kuracjusz NFZ traci możliwość wykorzystania tego zabiegu.
 16. W przypadku niewykorzystania zabiegów przez Gościa/Kuracjusza NFZ z winy podmiotu leczniczego np. w wyniku awarii aparatury, wykonanie niewykorzystanych zabiegów może nastąpić wyłącznie za zgodą lekarza oraz po ich ponownym zaplanowaniu przez Koordynatora Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Karcie Zabiegowej.
 17. W przypadku, gdy samowolna rezygnacja przez Kuracjusza NFZ z zabiegu(ów) lub utrata prawa do pobrania zabiegu(ów) spowoduje brak możliwości rozliczenia kosztów leczenia u dysponenta skierowania na leczenie uzdrowiskowe (NFZ), Kuracjusz NFZ zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów pobytu i leczenia w dniach nierefundowanych przez NFZ według ustalonej stawki ryczałtowej.
 18. Podczas korzystania z zabiegów należy przestrzegać zasad higieny osobistej. Codziennie, przed rozpoczęciem zabiegów, Gość/Kuracjusz NFZ powinien starannie umyć całe ciało. Personel medyczny może odmówić wykonania zabiegu/ów osobie nieprzestrzegającej ww. zasad.
 19. Zgłoszenie się na zabieg w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających spowoduje utratę prawa do jego wykorzystania.
 20. Wejście do gabinetu zabiegowego może nastąpić wyłącznie po wezwaniu przez personel Zakładu Przyrodoleczniczego.
 21. Przed rozpoczęciem zabiegów fizykoterapeutycznych należy bezwzględnie zdjąć wszystkie metalowe przedmioty i wyłączyć telefony komórkowe.
 22. Gość/Kuracjusz NFZ z metalowymi elementami na powierzchni bądź w głębi ciała, implantami elektronicznymi (np. rozrusznik serca), upośledzonym czuciem, alergiami, powinien o powyższym poinformować lekarza oraz personel medyczny Centrum Zdrowia i Rehabilitacji.
 23. Gość/Kuracjusz NFZ korzystający z zabiegów hydroterapeutycznych powinien posiadać antypoślizgowe obuwie oraz własny ręcznik, a do
  hydromasażu i kąpieli perełkowej strój kąpielowy i czepek.
 24. W trakcie kąpieli leczniczej nie wolno zasypiać, dolewać lub wypuszczać wody z wanny oraz wykonywać gwałtownych ruchów.
 25. Na zabiegi lecznicze (z wyjątkiem zabiegów hydroterapeutycznych), gimnastykę indywidualną i grupową należy zgłaszać się z jednorazowym prześcieradłem zabiegowym.
 26. Na gimnastykę indywidualną i grupową należy zgłaszać się w stroju i obuwiu sportowym.
 27. W przypadku pogorszenia samopoczucia, zasłabnięcia, zawrotów głowy, kołatania serca oraz innych niepokojących objawów, występujących w trakcie wykonywania zabiegu Gość/Kuracjusz NFZ powinien wezwać personel medyczny, który przerwie zabieg i zgłosi ten fakt pielęgniarce lub lekarzowi.
 28. Po zabiegach leczniczych należy odpoczywać zgodnie z zaleceniem lekarza oraz personelu medycznego.
 29. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, złego samopoczucia Gość/Kuracjusz NFZ powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie pielęgniarkę dyżurną lub Koordynatora Centrum Zdrowia i Rehabilitacji.
 30. Przeciwwskazaniami do korzystania z zabiegów leczniczych są w szczególności: ciąża, miesiączka, czynna choroba nowotworowa, infekcja, wychłodzenie lub przegrzanie organizmu. Zalecane jest niekorzystanie z zabiegów w stanie osłabienia, zmęczenia lub zdenerwowania.
 31. Dzieci od 6 do 16 lat mogą korzystać z zabiegów balneologicznych wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie tych zabiegów spoczywa na rodzicach lub opiekunach dziecka.
 32. W trakcie kuracji leczniczej Gość/Kuracjusz NFZ powinien unikać nadmiernego wysiłku, późnego udawania się na spoczynek nocny, stosowania używek (tytoń, alkohol, środki pobudzające).
 33. Po kilkudniowej kuracji leczniczej może wystąpić zjawisko przejściowego odczynu balneologicznego w szczególności w postaci nasilenia bólu, zaburzeń snu, osłabienia lub nadmiernej pobudliwości.
 34. Przez cały okres pobytu, Kuracjusz NFZ we własnym zakresie zabezpiecza stale przyjmowane leki. Natomiast na wypadek nagłego zachorowania, personel medyczny zapewni leki pierwszej potrzeby.
 35. Obowiązkiem Gościa/Kuracjusza NFZ jest przestrzeganie zleceń lekarskich odnośnie przyjmowania przepisanych leków, korzystania z zabiegów leczniczych oraz diety. Zlecone przez lekarza leki podawane są w dyżurce pielęgniarskiej lub gabinecie zabiegowym.
 36. Karta Zabiegowa jest częścią dokumentacji medycznej. Samowolna wymiana i wprowadzenie zmian w jej treści są bezwzględnie zakazane.
 37. Zabiegi dodatkowo płatne, nie wykorzystane z winy Gościa/Kuracjusza NFZ w ustalonym terminie przepadają i nie podlegają zwrotowi.
 38. Gość/Kuracjusz NFZ ma bezwzględny zakaz do samodzielnego włączania, wyłączania lub zmiany konfiguracji urządzeń i sprzętu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji.
 39. W Centrum Zdrowia i Rehabilitacji należy przestrzegać porządku. Nie wolno hałasować i biegać.
 40. Za szkody w mieniu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji wynikające z lekkomyślności lub nieprzestrzegania regulaminu Gość/Kuracjusz NFZ ponosi odpowiedzialność materialną.
 41. Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione na terenie Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Świerkowego Zdroju Medical Spa Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności.
 42. Gość/Kuracjusz NFZ, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu może być przedterminowo wypisany, włącznie z powiadomieniem instytucji kierującej (np. NFZ, PCPR, MOPS) o przyczynie wypisu bez zwrotu poniesionych kosztów.
 43. Uwagi dotyczące realizacji zabiegów prosimy kierować do Koordynatora Centrum Zdrowia i Rehabilitacji lub Lekarza.
 44. Regulamin jest dostępny w recepcji Ośrodka oraz na stronie internetowej rymanow.swierkowyzdroj.pl
 45. Zakup zabiegu/usługi jest traktowany jako akceptacja warunków „Regulaminu Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Ośrodku Świerkowy Zdrój Medical Spa Rymanów-Zdrój”.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.