?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title XI Piknik Rodzinny

XI Piknik Rodzinny

XI Ogólnopolski Piknik Rodzinny w blokach startowych!

Czas na wielkie odliczanie! Już 23 czerwca odbędzie się 11. edycja Ogólnopolskiego Pikniku Rodzinnego w Rymanowie-Zdroju!.
Śledźcie na bieżąco naszą stronę internetową, profil facebookowy oraz stronę wydarzenia, gdzie będziemy Was informować o przygotowanych atrakcjach, niespodziankach i konkursach!
Do zobaczenia!

Link do strony wydarzenia

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III Turnieju szachowego dzieci do lat 12 o Puchar Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

III Turnieju szachowego dzieci do lat 12 o Puchar Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy

w ramach XI Ogólnopolskiego Pikniku Rodzinnego
Rymanów-Zdrój, 23 czerwca 2024 r.

 1. Organizator: Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o.

    Współorganizator: Stowarzyszenie Nasz Rymanów

 1. Cel
 • Przybliżenie sylwetki Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy
 • Doskonalenie umiejętności gry w szachy
 • Popularyzacja gry w szachy
 1. Miejsce i termin turnieju

Turniej odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2024 r. w Rymanowie-Zdroju na terenach zielonych przy kompleksie basenów otwartych (ul. Zdrojowa).

 1. System rozgrywek, tempo i przepisy gry

W turnieju może zagrać 12 zawodników lub zawodniczek w wieku do lat 12 (ur. w 2012 r. i później) posiadających nie wyższą niż II kategorię szachową wśród chłopców (ranking 1800 punktów) i I kategorię szachową wśród dziewcząt (ranking 1800 punktów). Zawody zostaną rozegrane w jednej grupie systemem kołowym na dystansie 11 rund po 5 min. na zawodnika. Zwycięzcą zostaje zawodnik/zawodniczka z największą liczbą zdobytych punktów. Kolejność zawodników, którzy ukończą turniej z tą samą liczbą punktów, jest ustalana w oparciu o punktacje pomocnicze, stosowane
w następującej kolejności:

a) Sonnenborna Bergera

b) bezpośredni pojedynek

c) liczba zwycięstw

d) losowanie

Zawodnik nie może spóźnić się na partię. W takim przypadku przegrywa partię walkowerem.

 1. Harmonogram turnieju

1420 – 1430 – otwarcie turnieju

1430 – 1630 – rundy I – XI

1640 – wręczenie nagród i zakończenie turnieju

 1. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: falatowicz@gmail.com z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz posiadanej kategorii szachowej od 23.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 15.00. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

Brak opłaty wpisowego.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Nagrody / upominki / wyróżnienia

I miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

II miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

III miejsce: trofeum/puchar, dyplom i nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy podpisane przez Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę.

Nagrody/upominki/wyróżnienia zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania Pikniku.

Nieobecność laureata podczas ogłoszenia wyników i wręczania nagród jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

 1. Sędzia zawodów

Piotr Fałatowicz – II klasa sędziowska

tel. 505 173 315

 1. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia turnieju zapewnia Stowarzyszenie Nasz Rymanów.

 1. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie turnieju

Piotr Fałatowicz, Jerzy Krukar, Maciej Raus

 1. Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników.

Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące lub rodzice. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice i opiekunowie.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez uczestników w czasie trwania turnieju, oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych przez innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia turnieju lub jego przerwania, w przypadku zadziałania siły wyższej obejmującej nie dające się przewidzieć ani zapobiec zdarzenia zewnętrzne związane z działaniem sił przyrody (niekorzystne warunki atmosferyczne np. deszcz), epidemią, stanem klęski żywiołowej, wojną czy zamieszkami zakłócającymi porządek społeczny.

Regulamin turnieju dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.rymanow.swierkowyzdroj.pl w zakładce https://rymanow.swierkowyzdroj.pl/xi-piknik-rodzinny/

 1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

/-/ Organizator

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i rozpowszechnianiu wizerunku

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO):

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 • Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 • Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz promowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzana na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Posiadacie Państwo prawo:

– do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.

– do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
 • Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Rozpowszechnianie wizerunku

Rodzic/opiekun delegując dziecko do udziału w turnieju, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy Imprezy, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 ze zmn.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika turnieju, w szczególności do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika turnieju. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.

KOMUNIKAT Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie – „Mały Arcymistrz”

KOMUNIKAT

Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie – „Mały Arcymistrz”
zorganizowany w ramach XI Ogólopolskiego Pikniku Rodzinnego
Rymanów-Zdrój, 23 czerwca 2024 r.

 1. Organizator:Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o.

Współorganizator: Stowarzyszenie Nasz Rymanów

 1. Cel
 • Przybliżenie sylwetki Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy
 • Popularyzacja gry w szachy
 1. Termin i miejsce:

  Konkurs odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2024 r. w Rymanowie-Zdroju na terenach zielonych przy kompleksie basenów otwartych (ul. Zdrojowa).

 2. Zasady konkursu:

Konkurs wiedzy o szachach i Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie „Mały Arcymistrz” zorganizowany w ramach
XI Ogólnopolskiego Pikniku Rodzinnego w Rymanowie-Zdroju, będzie składał się z 10 pytań, w których uczestnicy będą odpowiadać na pytania o tematyce szachowej oraz Arcymistrzu Janie-Krzysztofie Dudzie.

Za prawidłową odpowiedź przewidziany jest jeden punkt, za błędną odpowiedź zero punktów. Zwycięzcą zostaje uczestnik/uczestniczka z największą liczbą zdobytych punktów.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o przyznaniu miejsca 1-3 decyduje dogrywka w postaci dodatkowych pytań konkursowych.  

 1. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

  W konkursie może wziąć udział 12 uczestników w wieku do lat 10 (ur. w 2014 r. i później).

Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres e-mail: falatowicz@gmail.com lub telefoniczne pod nr: 505 173 315
od 23.05.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 15:00 z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia uczestnika.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 1. Nagrody:

I miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa

II miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa

III miejsce: dyplom i nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy podpisane przez Arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudę.

Nagrody/upominki/wyróżnienia zostaną wręczone wyłącznie podczas trwania Pikniku.

Nieobecność laureata podczas ogłoszenia wyników i wręczania nagród jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda lub rekompensata.

 1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu:

Marcin Zięba

 1. Sprzęt

Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konkursu zapewnia Stowarzyszenie Nasz Rymanów.

 1. Informacje dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie uczestników.

Za stan zdrowia oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialne są jednostki delegujące lub rodzice. Opiekę wychowawczą podczas konkursu sprawują rodzice i opiekunowie.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez uczestników w czasie trwania konkursu, oraz zniszczenia rzeczy należących do uczestników dokonanych przez innych uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu lub jego przerwania, w przypadku zadziałania siły wyższej obejmującej nie dające się przewidzieć ani zapobiec zdarzenia zewnętrzne związane
z działaniem sił przyrody (niekorzystne warunki atmosferyczne np. deszcz), epidemią, stanem klęski żywiołowej, wojną czy zamieszkami zakłócającymi porządek społeczny.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.rymanow.swierkowyzdroj.pl w zakładce https://rymanow.swierkowyzdroj.pl/xi-piknik-rodzinny/

 1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz dokonywania w nim ewentualnych zmian.

 

/-/ Organizator

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i rozpowszechnianiu wizerunku

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO):

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl .
 • Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod@swierkowyzdroj.pl .
 • Dane osobowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail) będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia konkursu oraz promowania konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda w formie załączonego oświadczenia – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzana na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w formie załączonego oświadczenia –art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 • Posiadacie Państwo prawo:

– do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem Państwa zgody.

– do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Państwa dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
 • Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym przekazywania danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organy administracji publicznej, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z konkursem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Rozpowszechnianie wizerunku

Rodzic/opiekun delegując dziecko do udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy Imprezy, do celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.02.101.926 ze zmn.) oraz udziela zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, w szczególności do wykorzystania zdjęć i materiałów filmowych, na których utrwalony jest wizerunek uczestnika konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium do celów reklamowych i promocyjnych realizowanych przez Organizatorów.

Patronaty

 
 Kolejna edycja Pikniku wyróżniona! 
 
Bardzo miło nam poinformować, że 11. Ogólnopolski Piknik Rodzinny w Rymanowie-Zdroju został objęty szczególnymi patronatami:
Patronat Honorowy
Starosta Krośnieński Jan Pelczar
Burmistrz Gminy Rymanów Grzegorz Wołczański
Partner Główny
Podkarpackie
Patronat Strategiczny
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB
Polski Komitet Olimpijski
 
Dziękujemy za zaufanie
 
Może być grafiką przedstawiającą tekst „X OGÓLNOPOLSKI መይትውው PIKNIK RODZINNY ΠOB/AMИ 2024 製小分会 ŚWIERKOWY M ZDRÓJ ZDRÓI MEDICAL SPA TAL Örganizator Patronat Honorowy ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA 1 PRGARNA Wspólorganizatorzy Partner Główny GOSIR Ryednow Patronat PatronatStrategiczny Strategiczny PODKARPACKIE PO przestrzeń otwarta HARODOWY INSTYTUT ROWI ZDROWIA BUBLICZNEGO HATuoHyaTyTTT POBLREREO APEИςEy p”

Rodzina Piknikowa ciągle rośnie w siłę!

 
Tegoroczna edycja Pikniku zyskała miano Ogólnopolskiej. Hasło „Łączy nas Piknik ” jest nadal aktualne, gdyż w nasze przedsięwzięcie zaangażowało się już ponad 120 Partnerów i Sponsorów z 13 województw. Cieszymy się, że aż 14 patronów medialnych będzie informowało i promowało wydarzenie. 
Przygotowaliśmy dla Was 12 paneli tematycznych: prozdrowotny połączony z edukacją zdrowotną, żywieniową oraz z zakresu rehabilitacji, pierwszej pomocy medycznej, sportowy, olimpijski, bezpieczeństwa, ekologiczny, regionalny, turystyczny, naukowy, artystyczny, zabawowy i rekreacyjny oraz 40 stoisk programowych. Będzie się działo ! Szczegóły wkrótce. 
Może być zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba, mapa i tekst „Ogólnopolski Piknik Rodzinny w Rymanowie-Zdroju, 23.06.2024r. 2024 r. Organizator OGOLNOPOLSKI (យមនានា្ា PIKNIK CORZANT 200 三 K ስትቶሱ ZDRÓ) MEDICAL SPA PatronatHonorowy Honorowy Patronat ttte SWIERKOWY ZDRO| RÓI MEDICAL SPA Wapdiorganizatorzy C GOSIR Partner Glowny Pacronat Strategiczny PODKARPACKIE prznetrastat PODKARPACKIE หว 3 RZESZÓW AAH Patronat Modainy ODIENTYW G tGelicja RZESZOW nowiny24 TRENDY terazKrosno.pl 3本限0112 nowiny KRO NO KROSNOCHY.FL Patronat Redakoyiny -Radio isanok.pl MF MAЖXX jasio jasio365.pl 14 120 Patronów medialnych 40 Partnerów iSponsorów 12 Stoisk programowych 3000 13 Paneli tematycznych Województw Uczestników w 2023r.”
 

Poznaj Podkarpackie

Partnerem wydarzenia jest Podkarpackie
Obserwuj profil i daj się zainspirować! Sprawdź też www.podkarpackie.eu