?>https://www.traditionrolex.com/3
standard-title Monitoring

Monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego umieszczonego na terenie Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. w Rymanowie-Zdroju

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŚWIERKOWY ZDRÓJ MEDICAL SPA Sp. z o.o. Świerkowa 1; 38-481 Rymanów Zdrój, tel: +48 13 43 57 113, e-mail: sekretariat@swierkowyzdroj.pl
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem: iod@swierkowyzdroj.pl, lub osobiście po uprzednim potwierdzeniu wizyty telefonicznie.
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  ✔ zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia,
  ✔ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  Podstawa prawna przetwarzania  danych to:
  ✔ 6 ust 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  ✔ 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 9
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy władzy publicznej np. Policja, Prokuratura oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w mieniu Administratora danych osobowych
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zapisu.
 7. Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
 9. W związku z określonym wyżej celem przetwarzania danych stosowanie monitoringu jest konieczne i uzasadnione.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.